virtualize

(1) To activate a program in virtual memory.

(2) To create a virtual screen.

virtualize
(1) Kích hoạt một chương trình trong bộ nhớ ảo.

(2) Tạo một màn hình ảo.


Published:

PAGE TOP ↑