virtual

An adjective applied to almost angthing today that ecpresses a condition without boundaries or constraints.

ảo
Một tính từ được áp dụng cho bất cứ thứ gì vốn mô tả một điều kiện không bị giới hạn hoặc bắt buộc.


Published:

PAGE TOP ↑