virtual toolkit

Development software that creates programs for several computer environments. Its output may require additional conversions or translations to produce executable programs.

bộ công cụ ảo
Phần mềm phát triển tạo các chương trình sử dụng cho các môi trường máy tính. Kết quả xuất của nó có thế yêu cầu việc chuyển đổi bổ sung hoặc diễn dịch để tạo các chương trình có thể thực thi.


Published:

PAGE TOP ↑