virtual processor

A simulated processor in a virtual processing system.

bộ xử lý ảo
Một bộ xử lý được mô phỏng trong một hệ thống xử lý ảo.


Published:

PAGE TOP ↑