virtual processing

A parallel processing technique that simulates a processor for applications that require a processor for eache data element. It creates processors for data elements above and beyond the number of processors available.

tiến trình xử lý ảo
Một kỹ thuật xử lý song song mô phỏng một bộ xử lý sử dụng cho các trình ứng dụng yêu cầu một bộ xử lý cho mỗi thành phần dữ liệu. Nó tạo các bộ xử lý cho các thành phần dữ liệu vượt xa số vộ xử lý có sẵn.


Published:

PAGE TOP ↑