virtual peripheral

A peripheral device simulated by the operating system.

thiế bị ngoại vi ảo
Một thiết bi ngoại bi được mô phỏng bởi hệ điều hành.


Published:

PAGE TOP ↑