virtual network

An interconnected group of networks (an internet) that appear as one large network to the user. Optionally, or perhaps ideally, a virtual network can be centrally managed and controlled.

mạng ảo
một nhóm mạng được nối kết với nhau (một Internet) xuất hiện dưới dạng một mạng lớn cho người dùng. Một mạng ảo có thể được quản lý và điều khiển.


Published:

PAGE TOP ↑