virtual monitor

In the Macintosh, the ability to dynamically configure to any monitor type and to use multiple monitors of different types including displaying the same object across two or more screens.

monitor ảo
Trong Macintosh, tính năng cấu hình động đối với bất kỳ kiểu monitor nào và sử dụng nhiều monitor thuộc các kiểu khác nhau bao gồm việc hiển thị cùng một đối tượng ngang qua hai hay ba màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑