virtual LAN

Also called a VLAN, it is a logical subgroup within a local area network that is created via software rather than manually moving cables in the wiring closet. It combines user stations and network devices into a single unit regardless of the physical LAN segment they are attached to an allows traffic to flow more efficiently within populations of mutual interest. VLANs are implemented in port switching hubs and LAN switches and generally offer proprietary solutions. VLANs reduce the time it takes to implement moves, adds and changes.

LAN ảo
Còn được gọi là VLAN, nó là một nhóm con lôgíc trong một mạng vùng cục bộ được tạo qua phần mềm thay vì bằng cách di chuyển các cáp bằng tay trong hộp dây. Nó kết hợp các trạm người dùng và các thiết bị mạng thành một đơn vị cá thể bất kể phần LAN vật lý mà chúng được gán sang và cho phép việc lưu thông hiệu quả hơn giữa những nhóm người có cùng mục đích hoạt động. Các VLAN được thực thi trong các trục chuyển đổi cổng và các mạch chuyển đổi LAN và thường cung cấp các giải pháp thích hợp. Các VLAN giảm thời gian thực hiện việc di chuyển, bổ sung và thay đổi.


Published:

PAGE TOP ↑