virtual image

In graphics, the complete graphic image stored in memory, not just the part of it that is displayed at the cuirent time.

ảnh ảo
Trong đồ họa, hình đồ họa hoàn chỉnh được lưu trữ trong bộ nhớ, không chỉ một phần được hiển thị trong thời gian hiện hành.


Published:

PAGE TOP ↑