virtual disk

Same as RAM disk.

đĩa ảo
Tương tự như RAM disk.


Published:

PAGE TOP ↑