virtual company, virtual office

An organization that uses computer and telecommunications technologies to extend its capabilities by working routinely with employees or contractors located throughout the country or the world.

công ty ảo, văn phòng ảo
Một tổ chức sử dụng máy tính và các công nghệ viễn thông để mở rộng tính năng của nó bằng cách thường xuyên làm việc với nhân viên hoặc các nhà thầu trên khắp đất nước hoặc khắp thế giới.


Published:

PAGE TOP ↑