Virtual 8086 Mode

An operational mode in Intel 386s and up that allows it to perform as multiple 8086 CPUs. Under direction of a control program, each virtual machine runs as a stand-alone 8086 run-ning its own operating system and applications, thus DOS, UNIX and other operating systems can be runing simultaneously. All virtual machines are multitasked together. This mode divides up the computer into multiple address spaces and maintains virtual registers for each virtual machine. This is not the same as the 386′s virtual memory mode, which extends main memory to disk.

Virtual 8086 Mode
Một chế độ hoạt động trong Intel 386 và phiên bản mới hơn vốn cho phép nó hoạt động dưới dạng nhiều CPU 8086. Phụ thuộc vào một chương trình điều khiển, mỗi máy ảo chạy dưới dạng 8086 đứng riêng lẻ vốn chạy các trình ứng dụng vav hệ điều hành của riêng nó, mặc dầu DOS, UNIX và các hệ điều hành khác có thể chạy đồng thời. Tất cả các máy ảo có nhiều tác vụ liên quan với nhau. Chế độ này chia máy tính thành nhiều vùng địa chỉ và bảo quản các thanh ghi ảo cho mỗi máy ảo. Nó không tương tự như chế độ bộ nhớ ảo của 386 vốn mở rộng bộ nhớ ảo sang đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑