VINES(-VIrtual NEtworking System)

A UNIX System V-based network operating system from Banyan Systems Inc., that runs on DOS and OS/2-based servers. VINES provides internetworking of PCs, minis, mainframes and other computer resources providing information sharing across organizations of unlimited size. Its Streettalk directory service provides access to all network users and resources.

VINES(VIrtual NEtworking System)
Một hệ điều hành mạng dựa trên UNIX System V của Banyan Systems Inc., vốn chạy trên các server dựa trên OS/2 và DOS. VINES cung cấp hoạt động liên mạng của các PC, các máy mini và các máy chủ vav các nguồn tài nguyên máy tính khác vốn cung cấp thông tin chia sẻ giữa các tổ chức có quy mô giới hạn. Dịch vụ thư mục Streettalk của nó cung cấp sự truy cập sang tất cả các nguồn tài nguyên và những người dùng mạng.


Published:

PAGE TOP ↑