VIM(Vendor Independent Messaging Interface)

A programming interface developed by Lotus, Novell, IBM, Apple, Borland, MCI, WordPerfect and Oracle. In order to enable an application to send an receive mail over a VIM-compliant messaging system such as cc:Mail, programmers write to the VIM interface.

VIM(Vendor Independent Messaging Interface)
Một giao diện lập trình được phát triển bởi >otus, Novell, IBM, Apple, Borland, MCI, WordPerfect và Oracle. Để hoạt động một trình ứng dụng để gửi và nhận mail qua một hệ thống thông báo tương thích VIM chẳng hạn như cc:Mail, lập trình viên phải ghi sang giao diện VIM.


Published:

PAGE TOP ↑