viewport

(1) In the Macintosh, the entire scrollable region of data that is viewed through a window.

(2) Same as window.

cổng xem
(1) Trong Macintosh, toàn bộ vùng dữ liệu có thể cuộn được xem qua một cửa sổ.

(2) Tương tự như window.


Published:

PAGE TOP ↑