UUNET(UUNET Technologies, lnc., Fairfax, VA, www.uunet.net)

Founded in 1987, UUNET was the first commercial Internet service provider.Originally offering email and news, it is now a full internet service organization providing dial up and leased line accounts as well as archive space for files and Web pages.

UUNET(UUNET Technologies, lnc., Fairfax, VA, www.uunet.net)
Được thành lập năm 1987, UUNET là nhà cung cấp dịch vụ Internet thương mại đầu tiên. Lúc đầu, họ chỉ cung cấp email và tin tức, ngày nay nó là một tổ chức dịch vụ Internet đầy đủ, cung cấp các tài khỏn quay sô và đường dây thuê bao cũng như không gian lưu trừ cho các tập tin và các trang Web.


Published:

PAGE TOP ↑