UUCP(UNIX to UNIX CoPy)

A UNIX utility that copies a file from one computer to another. It is commonly used as a mail transfer. Unlike TCP/IP, which is a routable communications protocol, UUCP provides a pointtopoint transmission where a user at one UNIX computer dials up and establishes a session with another UNIX computer.

UUCP(UNIX to UNIX CoPy)
Một tiện ích UNIX dùng để sao chép một tập tin từ một máy này sang máy khác. Nó thường được sử dụng như một trình chuyển thư. Không giống như TCP/IP, là một giao thức truyền thông thường trình, UUCP cung cấp một sự truyền tải từng diểm (pointtopoint), nơi đó một người dùng tại một máy tính UNIX quay số và thiết lập một tác vụ với một máy tính UNIX khác.


Published:

PAGE TOP ↑