utility program

A program that supports using the computer.Utility programs, or “utilities,” provide file management capabilities, such as sorting, copying, comparing, listing and searching, as well as diagnostic and measurement routines that check the health and performance of the system.

trình tiện ích
Một chương trình hỗ trợ việc sử dụng máy tính. Các trình tiện ích, hoặc “các tiện ích,” cung cấp những khả năng quản lý tập tin, như sắp xếp, sao chép, so sánh, lập danh sách và tìm kiếm, cũng như các trình thường trú để chẩn đoán và đo lường để kiểm tra sức mạnh và khả năng làm việc của máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑