USRT(Universal Synchronous Receiver Transmitter)

An electronic circuit that transmits and receives data on the serial port. It converts bytes into serial bits for transmission, and vice versa, and generates the necessary signals for synchronous transmission.

USRT(Universal Synchronous Receiver Transmitter)
Một mạch điện tử để truyền và nhận dữ liệu trên cổng nối tiếp. Nó chuyển các byte thành bit tuần tự để gửi đi, và ngược lại, và nó tạo ra những tín hiệu cần thiết để truyền tải đồng bộ.


Published:

PAGE TOP ↑