user interface

The combination of menus, screen design, keybord commands, command language and help screens, which create the way a user interacts with a computer. Mice, touch screens and other input hardware is also included. A well-designed user interface is vital to the success of a software package. In time, interactive video, voice recognition and natural language understanding will be included.

giao diện người dùng
Tập hợp các menu, thiết kế màn hình, lệnh bàn phím, ngôn ngữ lệnh và các màn hình trợ giúp, tạo ra cách thức để một người dùng tương tác với một máy tính. Các chuột, màn hình cảm ứng và những thiết bị nhập liệu khác cũng được kể vào số này. Một giao diện người dùng được thiết kế tốt là mầu chốt thành công dho một gói phần mềm. Trong tương lai, video tương tác, nhận diện giọng nói và khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên cũng sẽ được kể vào đây.


Published:

PAGE TOP ↑