user group

An organization of users of a particular hardware or software product. Members share experiences and ideas to improve their understanding and use of aparticular product. User groups are often responsible for influencing vendors to change or enhance their products.

nhóm người dùng
Một tổ chức của những người dùng cùng một phần cứng hay một sản phẩm phần mềm. Các thành viên chia sẻ kinh nghiệm và những ý kiến đê hoàn thiện hiểu biết và tác dụng của một sản phẩm. Nhóm người dùng thường chịu trách nhiệm tác động đến hãng bán sản phẩm để thay đổi hoặc cải tiến những sản phẩm của họ.


Published:

PAGE TOP ↑