user friendly

A system that is easy to learn and easy to use. This term has been so abused that many vendors are reluctant to use it.

thân thiện nguời dùng
Một hệ thống dễ học và dễ sử dụng. Thuật ngữ này đã bị lạm dụng đến nỗi nhiều hãng buôn máy lưỡng lự không muốn dùng đến nó.


Published:

PAGE TOP ↑