user defined

Any format, layout, structure or language that is developed by the user.

do người dùng định nghĩa
Một định dạng, cấu trúc hoặc ngôn ngữ được phát triển bởi người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑