user default

A user-difined program operating preference, such as the default margins for every new document that a word processing program creates.

ngầm định của người dùng
Một chi dẫn điều hành chương trình do người dùng định trước, như khoảng chừa lề mặc định cho mọi tài liệu mới do một chương trình xủ lý từ tạo ta chẳng hạn.


Published:

PAGE TOP ↑