user area

A reserved part of a disk or memory for user data.

vùng người dùng
Một phần được dành riêng trên đĩa hoặc bộ nhớ cho dữ liệu của người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑