user

Any individual who interacts with the computer at an application level. Programmers, operators and other technical personnel are not considered users when working in a professional capacity on the computer.

người dùng
Mỗi cã nhân giao tiếp với máy tính tại một mức độ ứng dụng. Các lập trình viên, điều động viên và nhừng nhân viên kỳ thuật khác không được coi là nhừng người dùng khi đang làm việc trong một bình diện thuộc chuyên môn trên máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑