USENET(USEr NETwork)

A public access network on the Internet that provides user news and email.It is a giant, dispersed bulletin board that is maintained by volunteers willing to provide news and mail feeds to other nodes. It began in 1979 as a bulletin board between two universities in North Carolian. In 1993, the daily volume from all the USENET news groups and conferences was approximately 50MB of data. All the news that travels over the Internet is called NetNews.

USENET(USEr NETwork)
Một mạng truy cập công cộng trên Internet nhằm cung cấp tin tức và thư điện tử cho nguời dùng. Nó là một bảng tin khổng lồ, phân tán, được duy trì do những người hình nguyện muốn cung cấp tin tức và thư tín cho những đầu mối khác. Nó khởi đầu năm 1979 như một bảng tin điện tử giữa hai trường đại học ở Bắc Carolina. Năm 1993, dung lương mỗi ngày từ mọi nhóm tin và các cuộc hội thảo sử dụng USENET đã xấp xỉ con số 50 MB dữ liệu. Tất cả những tin tức lưu chuyển trên Internet được gọi là Netnews.


Published:

PAGE TOP ↑