used computers

There is so much computer equipment in the U.S. that a thriving used computer market has been created. There are several computer exchanges that match up buyers and sellers in the U.S., such as the American Computer Exchange, Atlanta, GA, (www.amcoex.com).

máy tính cũ
Tại Mỹ có quá nhiều thiết bị máy tính, đến nỗi một thị trường giàu có buôn bán máy tính cũ đã hình thành. Tai mỹ có nhiều cuộc trao đổi máy tính bao gồm cả nguời bán lẫn nguời mua, như Hiệp hội trao đổi máy tính Hoa Kỳ, Atlanta, GA, (www.amcoex.com).


Published:

PAGE TOP ↑