URL(Uniform Resource Locator)

The address that defines the route to a file on the Web or any other Internet facility. URLs are typed into the browser to access Web pages, and URLs are embedded within the pages themselves to provide the hypertext links to other pages. The URL contains the protocol prefix, port address, domain name, subdirectory names and file name. Port addresses are generally defaults and are rarely specified. To access a home page on a Web stit, only the protocol and domain name are required. For example, http://www.computerlanguage.com retrieves the home page at The Computer Language Company’s Web stie. The http:// is the Web protocol, and www.computerlanguage.com is the domain name. if a required page is stored in a subdirectory, its name is separated by a slash. Like path names in DOS and Windows, subdirectories can be several levels deep. For example, the components of the following hypothetical URL are described below:

URL(Uniform Resource Locator)
Địa chỉ xác định đường dẫn tới một tập tin trên Web hoặc một phương tiện trên Internet nào khác. Các URL được gõ vào trình duyệt để truy cập các trang Web, và các URL được nhúng vào trong chính các trang, để cung câp các siêu liên kết tới những trang khác. URL gồm có một tiếp đầu ngữ chỉ định giao thức, địa chỉ cổng, tên của domain, những tên của các thư mục con và tên tập tin. Các địa chỉ cổng thường là những mặc định, và hiếm khi có dang đặc biệt. Để truy cập một trang chủ trên một Website, chỉ cần tên của giao thức và vùng (domain). Ví dụ, http://www.computerlanguage.com sẽ dẫn tới trang chủ Website của Công ty Ngôn ngữ Máy tính. http:// là giao thức Web, còn www.computerlanguage.com là tên vùng. Nếu trang cần tìm được lưu trữ trong một thư mục nhánh, tên của nó được ngăn cách bởi một gạch chéo. Như những tên đường dẫn trong DOS và Windows, các thư mục nhánh có thể có nhiều đợ sâu khác nhau. Ví dụ, những thành phần của URL được miêu tả dưới đâu:


Published:

PAGE TOP ↑