UPS(Uninterruptible Power Supply)

Backup power used when the electrical power fails or drops to an unacceptable voltage vevel. Small UPS systems provide battery power for a few minutes; enough to power down the computer in an orderly manner. Sophisticated systems are tied to electrical generators that can provide power for day. An online UPS provides a constant source of electrical power from the battery, while the batteries are being recharged from AC power. An offline UPS, also known as a standby power system (SPS), switches to battery within a few milliseconds after detecting a power failure.

Bộ cấp nguồn không gián đoạn(Uninterruptible Power Supply)
Năng lượng lưu tũ được sử dụng khi nguồn điện bị ngắt hoặc tụt xuống đến một điện thế không chấp nhận được. Các hệ thống UPS nhỏ cung cấp nguồn ping được vài phút; vừa đủ để tắt máy tính theo cách thông thường. Các hệ thống cầu kỳ hơn được nối với các máy phát diện, có thể cung cấp năng lượng đến nhiều ngày. Một online UPS thường xuyên cung cấp nguồn điện từ pin, trong khi các pin được sạc từ nguồn điện xoay chiều, Một ofline UPS, được gọi là standby power system (SPS), chuyển qua bộ pin vài miligiây sau khi phát hiện sự ngắt nguồn.


Published:

PAGE TOP ↑