uplink

A communications channel from an earth station to a satellite. Contrast with downlink.

liên kết hướng lên
Một kênh truyền thông huơng từ trạm mặt đất lên vệ tinh. Ngược với downlink.


Published:

PAGE TOP ↑