UPC(Universal Product Code)

Thestandard bar code printed on retail merchandise. It contains the vendor’s identification number and the product number, which is read by passing the bar code over a scanner.

UPC(Universal Product Code Mã sản phẩm đa năng)
Mã vạch chuẩn được in trên hàng bán lẻ. Nó gồm có số định danh của nguờc bán và mã số sản phẩm. Nó được đọc bằng cách luớt mã vạch qua một máy quét.


Published:

PAGE TOP ↑