unrecoverable application error (UAE)

In Microsoft Windows, asystem crash that results from one program invading another program’s memory space, thus wiping out part of the other program’s code. UAEs were common in Microsoft Windows 3.0, but subsequent versions are more stable.

lỗi ứng dụng không thế phát hiện(UAE)
Trong Microsoft Windows,đây là một sự đổ vỡ hệ thống do chương trính này xâm lấn vào không gian nhớ của chương trình kia, do đó xóa đi một số mã lệnh của chương trình đó. Các UAE xảy ra phổ biến trong Microsoft Windows 3.0. Các phiên bản sau thì ổn định hơn, nhưng vẫn có thể bị đổ vỡ, cho nên phải nhớ thương xuyên cất giữ lại kết quả công việc.


Published:

PAGE TOP ↑