unmoderated newsgroup

In a distriibuted computer bulletin board system such as EchoMail (FidoNet) or USENET (internet), a topical discussion group in which postings are not subject to review before distribution. Unmoderated newsgroups are characterized by spontaneity, but some postings do not adhere to the group’s stated discussion topic, uted bulletin board, FidoiVet, flame war, Internet, moderated newsgroup, newsgroup, and USENET.

nhóm thông tin không được điều tiết
Trong các hệ thống bảng bulletin máy tính phân phối rộng rãi như EchoMail (FidoNet) hoặc USENET (internet), đây lá một nhóm thảo luận chuyên để, trong đó các bản tin không được duyệt qua trươc khi phân phối. Các nhóm thông tin không điểu tiết mang tinh tự phát; một số bản tin gửi đi không đúng với chủ đề thảo luận đã được đề ra của nhóm, nên dễ làm bùng nổ các cuộc “chiến tranh nóng”. Xem distributed bulletin board, Fidonet, flame war, Internet, moderated newsgroup, và USENET.


Published:

PAGE TOP ↑