unload

To remove a program from memory or take a tape or disk out of its drive.

không nạp
Gỡ bỏ một chương trình khỏi bộ nhớ, hoặc tháo một đĩa hay băng từ ra khôi ổ.


Published:

PAGE TOP ↑