UNIX socket

A UNIX communications interface that lets an application access a network protocol by “opening a socket” and declaring a destination. Sockets are very popular because they provide a simple way to direct an application onto the network (TCP/IP protocol). NetWare 3.x also supports sockets as one of the common transport interfaces.

ổ cắm UNIX
Một giao diện truyền thông UNIX cho một phép ứng dụng truy cập tới một gaio thức mạng bằng cách “mở một ổ cắm” và khai báo một địa chỉ. Các ổ cắm rất phổ bieensvis chúng cung cấp một cách đơn giản để hướng một ứng dụng vào mạng (giao thức TCP/IP). NetWare 3.x cũng hỗ trợ các ổ cắm như một trong những giao diện chuyển tải chung.


Published:

PAGE TOP ↑