UNIX 95,UNIX 98

An X/Open brand used on a product that is compliant with Version 1 and 2 respectively of the Single UNIX Specification.

UNIX 95,UNIX 98
Một nhãn hiệu X/Open được dùng trên một sản phẩm tương thích với version 1 và 2 tương ứng của Single UNIX Specification.


Published:

PAGE TOP ↑