UNIX

A multiuser, multitasking operating system originally developed by AT&T. It is widely used on CAD and scientific workstations and network server. The UNIX community also developed the protocols that have become the de facto standards on the Internet, sush as TCP/IP and SMTP. Sun has been the biggest promoter of UNIX and has made significant contributions to it, but most every hardware vendor has a UNIX version, including IBM, HP and Digital.

Hệ điều hành UNIX
Một hệ điều hành đa nhiệm, đa ngươi dùng được phát triển đầu tiên bởi hãng AT&T. Nó được sử dụng rộng rãi trên CAD, các trạm làm việc khoa học và các server mạng. Cộng đồng UNIX cũng đã phát triển các giao thức đã trở thành tiêu chuẩn trên Internet, như TCP/IP và SMTP. Sun là hãng lớn nhất phổ biến UNIX và đã đóng góp đáng kế cho nó, nhưng hầu hết các hãng bán phần mềm đều có một phiên bản UNIX riêng, kể cả IBM HP và Digital.


Published:

PAGE TOP ↑