UNIVAC I (UNIVersal Automatic Computer)

The first commercially successful computer, introduced in 1951 by Remington Rand. Over 40 systems were sold. In 1952, it predicted Eisenhower’s victory over Stevenson, and UNIVAC became synonymous with computer (for a while).

UNIVAC I (UNIVersal Automatic Computer Máy tính tự động đa năng)
Loại máy tính đầu tiên thành công trên thị trường, được hãng Remington Rand đua ra năm 1952. Trên 40 bộ máy đã được bán ra. Năm 1952, nó tiên đoán chiến thắng của Eisenhower trước Stevenson, và UNIVAC trở nên đồng nghĩa vối máy tính (trong một thời gian mà thôi).


Published:

PAGE TOP ↑