Unisys(Unisys Corporation, Blue Bell,PA, www.unisys.com)

A computer manufacturer formed in 1986 as a merger of Burroughs and Sperry corporations. This was the largest computer merger in history. Sperry started in 1933 in navigational guidance and control equipment and Burroughs started as a maker of calculating machines. Today, Unisys markets a full range of computer systems, including current versions of product lines originating from both companies. It also provides business consulting and integrated solutions for vertical markets.

Unisys(Unisys Corporation, Blue Bell,PA, www.unisys.com)
Một công ty sản xuất máy tính được thành lập năm 1986, sát nhập từ các công ty Burrough và Sperry. Đây là vụ sát nhập công ty máy tính lớn nhất trong lịch sử. Sperry đã khởi đầu năm 1993 trong việc hướng dẫn hàng hải và thiết bị điều khiển, còn Burrough khởi đầu là hãng sản xuất các máy tính số. Ngày nay, Unisys đưa ra thị trường đủ mọi hệ thống máy tính, kể cả các phiên bản hiện hành của các dòng sản phẩm xuất phát từ cả hai công ty. Nó cũng cung cấp giải pháp tích hợp và tư vấn kinh doanh cho các thị trường chia sẻ (vertical markets).


Published:

PAGE TOP ↑