unistall

To remove hardware or software from a computer system. In order to remove a software application from a PC, an uninstall program, also called an uninstaller, deletes all the files that were initially copied to the hard disk as well as all statements in the AUTOEXEX.BAT, CONFING.SYS, WIN.INI and SYSTEM.INI files, if applicable. It may also remove the disk directory that was created for the application. A generic uninstall program, which is used to uninstall any application, must also be running when a new application is initially installed. It records the names of the new directory and files and the changes to the various configuration files for use as reference if it needs to be unistalled later.

tháo gỡ
Để tháo bỏ phần cứng hoặc phần mềm khỏi một hệ máy tính.Để tháo gõ một ứng dụng phần mềm khỏi một PC, một chương trình tháo gỡ, còn được gọi là uninstaller, sẽ xóa bỏ những tập tin trước đay đã đươc chép vào trong đĩa cứng, và nếu có thể được, cùng với mọi mệnh lệnh trong các tập tin AUTOEXEX.BAT, CONFING.SYS, WIN.INI và SYSTEM.INI. Chương trình này cũng có thể gõ bỏ thư mục trên dĩa cứng đã được tạo ra cho ứng dụng. Một chương trình tháo gỡ tổng quát, được dùng để tháo gỡ bất kỳ ứng dụng nào, phải cúng chạy khi một ứng dụng mới đang được bắt đầu cài đặt. Nó ghi lại tên các thư mục và tập tin mới cũng như những thay đổi trong các tập tin cấu hình, để sử dụng như một tham chiếu khi nó cần đến để gỡ bỏ ứng dung sau này.


Published:

PAGE TOP ↑