Unify VISION

An application development system for client/server environments from Unify Corporation, Sacramento, CA. Introduced in 1993, it provides visual programming tools and supports avariety of UNIX platforms and databases. It provides auto mated application partitioning for developing three-tier client/server architectures.

Unify VISION
Một hệ thống phát triển ứng dung dành cho các môi trường khách chủ của Unify Corporation, Sacramento, CA. Được giới thiệu năm 1993, nó cung cấp những công cụ lập trình nhìn thấy được, và hỗ trợ nhiều nền tảng và cơ sở dữ liệu UNIX. Nó cũng cho phép phân vùng ứng dụng tự động hóa để phát triển các kiến trúc tay ba (threetier) giữa các máy khách/chủ.


Published:

PAGE TOP ↑