UNIFY 200

A relational DBMS for UNIX platforms from Unify Corporation, Sacramento, CA. Introduced in 1982, it was the first commercially available RDBMS for UNIX.

UNIFY 200
Một DBMS dành cho các nền tảng UNIX của Unify Corporation, Sacramento, CA. Được giới thiệu năm 1982, nó là phần mềm RDBMS thương mại đầu tiên dành cho UNIX.


Published:

PAGE TOP ↑