UNIFACE

An application development system for client/server environments from Compuware Corporation, Farmington Hills, MI.It is a repositorydriven system that imports a variety of CASE tools. It supports Windows, Mac and OS/2 clients and VMS and UNIX servers. UNIFACE is known for its scalability and deployment on large enterprisewide applications.

UNIFACE
Một hệ thống phát triển ứng dụng cho các môi trường máy khách/chủ dưa CompuServe Corporation, Farmington Hills, MI. Đây lả một hệ thống repositorydriven du nhập nhiều công cụ của CASE. Nó hỗ trợ các máy khách chạy Windows, Mac, OS/2 và các máy chủ chạy VMS và UNIX. UNIFACE được biết đến vì khả năng điều chỉnh và triển khả của nó trên các ửng dụng tầm cõ xí nghiệp lớn.


Published:

PAGE TOP ↑