Unicode

A superset of the ASCII character set that uses two bytes for each character rather than one. Able to handle 65,536 character combinations rather than just 256, it can house the alphabets of most of the world’s languages. ISO defines a fourbyte character set for world alphabets, but also uses Unicode as a subset.

Mã Unicode
Một siêu tập hợp các mã ASCII, sử dụng hai byte (thay vì một) cho mỗi chữ cái. Có thể quản lý 65.536 kết hợp chữ cái thay vì chỉ có 256, bảng mã này có thể chứa đựng các chữ cái của hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới. ISO đã định nghĩa một bộ chữ cái dùng 4 byte cho các bảng chữ cái của thế giới, nhưng nó cũng dùng Unicode như một tập con.


Published:

PAGE TOP ↑