undo

To restore the last editing operation that has taken place. For example, if a segment of text has been deleted or changed, performing an undo will restore the original text. Programs may have several levels of undo.

không thực hiện
Để phục hồi thao tác soạn thảo cuối cùng vừa mới xảy ra. Chẳng hạn, nếu một dòng văn bản đã bị xóa hoặc thay đổi, thực hiện undo sẽ phục hồi lại văn bản nguyên thủy. Các chương trình có thể có nhiều mức phục hồi.


Published:

PAGE TOP ↑