underscan

Within the normal rectangular viewing area on a display screen. Contrast with overscan.

quét dưới
Bên trong vùng thấy được vình thường hình chữ nhật của một màn hình.Ngược với overscan.


Published:

PAGE TOP ↑