underflow

(1) An error condition that occurs when the result of a computation is smaller than the smallest quantity the computer can store.

(2) An error condition that occurs when an item is called from an empty stack.

tràn dưới
(1) Một tình trạng lỗi xáy ra khi kết quả của một phép tính nhỏ hơn số nhỏ nhất máy tính có thể lưu trữ.

(2) Tình trang lỗi xảy ra khi một hạng mục được gọi từ một ngăn trống.


Published:

PAGE TOP ↑