undelete utility

A utility program that can restore a file that was accidentally erased from disk as long as no other data has been written to the disk since the erasure occurred. Available from commercial and shareware sources, undelete utilities work because disk drives do not actually erase the file: they delete the file’s name from the file allocation table(FAT). The clusters used for the file, however, become available to the operating system for additional write operaions,and if such operations occur, the file can be erased irretrievably.

trình tiện ích phục hồi xóa
Một tiện ích có khả năng phục hồi tập tin đã bị xóa khỏi các ổ đĩa một cách rủi ro, không cố ý. Có sẵn trong các nguồn phần mềm cổ đông và phần mềm thương phẩm, các chương trình tiện ích phục hồi xóa hoạt động được là vì thực ra các tập tin đó không bị xóa khỏi ổ đĩa, DOS chỉ thay đổi chữ cái đầu tiên của tên tập tin trong danh sách thủ mục thành một ký tự không hiển thị. Điều này làm cho các cluster do tập tin đơ sử dụng sẽ trở nên có thể dùng được cho các thao tác ghi. Nếu xảy ra các thao tác này, tập tin đó mới bị xóa thực sự không thể phục hổi lại được.


Published:

PAGE TOP ↑